H. Maagd Maria

Boodschap van Jezus op 22 Mei 1967

“Laat hen (kleine zielen) vol vurige ijver zijn jegens mijn Heilige Moeder en haar in ieder opzicht eer betuigen. Zij is de Bron van de kleine zielen. In haar straalt de Goddelijke Liefde. Zij is het kanaal van Mijn gaven. Allen zullen haar moeten erkennen als Moeder en Raadgeefster. Door haar toedoen ontvang Ik hun gebeden en zal ik hen verhoren met het oog op hun hoogste goed. Ze zullen zich bovendien ertoe verbinden dagelijks met hart en ziel het rozenhoedje te bidden VOOR DE WERELDVREDE EN DE VREDE VAN ELKE ZIEL IN HET BIJZONDER”.

Boodschap van Maria de dag erna op 23 mei 1967

moeder maria 2

“Ik zal het Rijk van mijn Zoon vestigen over de hele aarde. Ik zal de volkeren redden. Ik zal de zondaars bekeren. Wees overtuigd van mijn moederlijke tederheid voor u en voor alle kleine zielen”.

MARIATOEWIJDING

Lieve Maagd Maria, Moeder van de Heer en Moeder van de Kerk,
laat Vader, Zoon en Heilige Geest en heel het Hemels Hof getuige zijn
van deze woorden die ik tot U richt:
“Zie hier Uw kind!
Wees Gij mijn Moeder en mijn Koningin.”

Met heel mijn wezen en alwat ik vermag, vertrouw ik mij toe aan U.
Heel mijn bestaan en alwat ik mijn eigen noem, draag ik U op.
Neem Uw bezit, opdat het in Uw handen dienstbaar worden mag tot
meerdere eer en glorie van God.

Van nu af wil ik voor U, door U, met U, in U zijn en blijven, in al mijn
doen en laten en in mijn streven naar de trekken waarmee Uw goddelijk
Moederschap Jezus, Uw beminde Zoon, verheerlijkt heeft.

Lieve Koningin die met de macht van duizend legers werd bekleed,
ik wil mij graag onder Uw vaandel scharen.
Laat mij behoren tot de kleine zielen en U dienen in het Legioen.
lk ben U toegewijd en zal in woord en levenswandel naar best
vermogen ijveren voor het Rijk waarin ook Gij regeert.

lk weet dat deze opdracht mij tot volgzaamheid verplicht.
lk ken de weg die bij dit kindschap past.
ln nederigheid en met vertrouwen volg ik de mariale weg die door
een kleine ziel, Theresia van Lisieux, werd voorgegaan.
Dit is de weg die naar de oneindige Liefde leidt en naar de goedheid
van de Vader, die zich barmhartig over onze zwakheid en ellende buigt.


  Ga naar “Radio Maria”:   Klik hier


Boodschap van de Koningin van de Vrede
in Medjugorje

Aan Marija:
Lieve kinderen! Jullie zijn je er niet van bewust vanuit welke genaden jullie leven in deze tijd, waarin de Allerhoogste jullie tekenen geeft, opdat jullie je hart openen en je bekeren. Keer terug tot God en het gebed en moge in jullie hart, in jullie gezinnen en gemeenschappen het gebed gaan heersen, zodat de Heilige Geest jullie leidt en inspireert en jullie elke dag meer openstaan voor de wil van God en voor Zijn plan met ieder van jullie. Ik ben bij jullie en spreek met de heiligen en engelen voor jullie ten beste. Dank, dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

Vertaling Stichting Medjugorje Centrum. Kremerslaan 30, Landgraaf