Jezus: ‘Ge weet, kind, dat Ik hen die Ik liefheb en die Mij liefhebben veel op de proef stel…’

Het nieuwe Onze Vader: “Onze Vader, breng ons niet in beproeving”?  

Ofwel: “Onze Vader, stel ons niet op de proef.” (Gezien op een foto op de website Katholieke Actie Vlaanderen)


Jezus tot Marguerite van de Kleine Zielen:

“In dit leven zullen er altijd bekoringen zijn die men overwinnen moet. De heilige zielen zijn er niet vrij van. Ge weet, kind, dat IK hen die IK liefheb en die Mij liefhebben veel op de proef stel.”


Het nieuwe Onze Vader, geschreven door een huismoeder

Waarom naar mijn gevoel het traditionele “Onze Vader“ niet veranderd mag worden. Reeds geruime tijd had ik niet zo’n goed gevoel bij de nieuwe versie van het Onze Vader. Het lag in de zin: “en leid ons niet in beproeving.” Hoezo “beproeving”?

Doch hoezeer ik het ook wou uitleggen, ik kon er de juiste woorden niet voor vinden om mijn gevoel te verduidelijken. Ik ben dan ook geen theoloog.

Vorige week donderdag was ik het middaggebed met Radio Maria mee aan het bidden, toen men psalm 26 voorlas. Ik werd getroffen door de volgende zin; vers 2: “ Doorzoek mij maar, Heer, en beproef mij. Ga na wat er leeft in mijn hart.”

Hoe kan het dat in een psalm gebeden wordt: “Heer, beproef mij.” en in het nieuwe “Onze Vader” men juist het tegenover gestelde vraagt? Namelijk; “leid ons niet in beproeving.” Zegt de Heer ons niet dat Hij beproevingen toelaat, opdat wij zouden kunnen groeien in onze liefde tot Hem, tot heiligheid? Zit in het woord “beproevingen“ het woord “proef“ niet verborgen?
Is een “proef “niet hetzelfde als een “test “?
God creëert geen beproevingen, die ontstaan door ons zondig gedrag, maar… Hij laat ze wel toe in ons leven, opdat we hieruit zouden leren, en sterker en standvastiger zouden staan in ons geloof. Het overwinnen van een beproeving is een leerschool voor elke ziel. De beproevingen zijn de kruisen op onze weg naar heiligheid. Als wij Christus willen navolgen, dan zijn wij genoodzaakt ook ons kruis op te nemen, net als Jezus gedaan heeft voor ons!

Als God, beproevingen toelaat dan doet Hij dit uit Liefde voor ons. Deze kruisen, groot of klein, zijn Zijn Liefdesgeschenken voor ons. Hij, God, die onze Vader is, wil ons, Zijn kinderen de beste lessen geven, als het ware een wijze les geven opdat we zouden groeien in wijsheid, liefde, geloof, kortom in heiligheid. Denk maar aan het feit dat ouders ook hun eigen kinderen soms op de proef moeten stellen, niet om hen te pesten, maar uit liefde voor hun kind. Zij koesteren het verlangen dat er uit hun kind later een schoon en wijs persoon, een prachtige volwassene zou ontstaan. Iemand die het hart op de juiste plaats heeft.
Ouders laten dingen ook toe in het leven van hun kind, opdat het kind hieruit iets zou leren. Bijvoorbeeld leren wat vertrouwen is. Leren wat gehoorzaamheid is. Leren wat liefde is.  En nog zoveel meer…

Wanneer wij volgens het “nieuwe Onze Vader “ bidden, (…en leid ons niet in beproeving) dan vragen we eigenlijk aan God , om ons niet op de proef te stellen, om ons niet te testen… Met andere woorden “ Heer, test mij niet…” Hoe kunnen wij dan groeien als God niets mag toelaten waaruit wij kunnen leren?  Hoe kunnen wij dan Jezus navolgen, als wij vragen aan God om ons niet te beproeven? M.a.w. geen kruisen op onze weg toe te laten?
Als wij bidden: “leid ons niet in beproeving”, dan ontnemen wij onszelf de leerschool die God ons in Zijn Liefde schenkt om te kunnen groeien in heiligheid. Als wij God vragen, ons niet te beproeven, dan ontnemen wij God ook Zijn verlangen als Vader; het verlangen dat Zijn kinderen groeien in heiligheid en ooit Hem zullen vergezellen in het Hemelse Paradijs. Beproevingen zijn kruisen. De kruisen zijn Gods Liefdesgeschenken voor ons.

Mijn conclusie; het veranderen van één schijnbaar klein woordje in dit prachtige gebed, geeft blijkbaar grote gevolgen voor de ziel en tevens ook voor de andere zielen die aan ons gebed zijn toevertrouwd. Namelijk wanneer we liever geen beproevingen op onze weg hebben, kunnen we er ook niet tegen strijden, waardoor we ook onze liefde tot God niet kunnen bewijzen… dus hoeven we ook geen enkele moeite te doen om volhardend te strijden voor Diegene die ons zo lief heeft! Worden we dan geen lakse christenen, lauwe christenen?

Zijn we dan nog CHRISTENEN?

Navolgers van CHRISTUS?

Wanneer we ook niets hebben om tegen te strijden… dan volgen er ook geen verdiensten, en geen verdiensten = geen genaden ! Met alle gevolgen vandien voor de zielen.

De heiligen, welke ons mooie geloof rijk is, zijn geworden wat ze zijn, doordat zij in liefde tot God en met vertrouwen, gedrevenheid en volharding de beproevingen hebben aanvaard en overwonnen. Zij hebben hun kruis omarmd met een bijzondere liefde tot God! En elke overwinning deed hen groeien in die liefde! In hun geloof, in hun relatie met God!

Meer nog… Door deze kruisen te aanvaarden hebben zij meegewerkt aan de groei van Gods Rijk op aarde! Aan de redding van vele zielen. Is dat ook niet onze taak? Nog dit: Een kind dat een proef goed heeft doorstaan, groeit in zelfvertrouwen.

Wordt innerlijk heel gelukkig en blij, straalt vreugde uit! Maar het heeft ook het hart van zijn ouders of zijn leerkracht veroverd omdat hij zijn uiterste best heeft gedaan!
De relatie groeit onderling in vertrouwen.

Hoe zullen wij het Hart van onze God veroveren?

Pater Pio over beproevingen:

De beproevingen, waaraan de Heer je onderwerpt en zal onderwerpen, zijn alle kentekenen van een goddelijke uitverkiezing en sieraden voor de ziel. De winter zal voorbijgaan, mijn geliefden, en er zal een eindeloze lente komen, die des te rijker zal zijn aan schoonheden in vergelijking met de heftige stormen die je hebt moeten doorstaan.

Nog enkele Bijbelteksten rond beproeving

Psalm 66: 4
Looft, looft den HEER der legerscharen,
O volken, heft een lofzang aan;
Hij wil ons in het leven sparen,
Ons hoeden op de steilste paden,
Voor wankelen onzen voet bevrijden.
Gij hebt ons voor een tijd bedroefd,
En ons gelouterd door het lijden,
Gelijk het zilver wordt beproefd.

Psalm 139: 14
Doorgrond m’, en ken mijn hart, o HEER;
Is ’t geen ik denk niet tot Uw eer?
Beproef m’, en zie, of mijn gemoed
Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed’;
En doe mij toch met vaste schreden
Den weg ter zaligheid betreden.

Ik vrees, als we het nieuwe Onze Vader zullen bidden, dat we Gods Heilsplan voor de zielen op verschillende wijzen zullen belemmeren. Want wanneer er geen beproevingen zijn, zal: De ziel niet strijden om wat heilig is. Zal zij niet volharden in het lijden. Zal zij lauw worden en koud. Zal zij God niet ten volle beminnen. Zal zij geen andere zielen helpen redden door te lijden. Zal Gods Kerk op aarde geen uitbreiding kennen. En zal tenslotte Satan zijn doel bereiken.

Maar, als we ons houden bij het traditionele gebed, dan vragen wij aan de Vader: “…en leid ons niet in bekoring.” Wat wil zeggen: Heer, behoed ons opdat we niet in de valkuilen, de bekoringen van de duivel zouden trappen. Vragen we om bescherming tegen Satan en zijn duivelse listen.”


Problemen met het gebed van Jezus:

ONZE VADER
Onze Vader, die in de Hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.