“Laat hen dan een toevlucht zoeken in de schuilplaats van het zo liefhebbend Hart van mijn Moeder”

logo-lkz

Een paar jaar geleden heeft het Legioen van Kleine Zielen stil gestaan bij de 100ste geboortedag van Marguerite.
Dit jaar wordt het 100 jarig jubileum gevierd van de verschijning van Onze Lieve Vrouw aan de drie kinderen van Fatima. Het thema van dit jubileumjaar luidt: “Mijn Onbevlekt Hart wordt uw toevlucht en zal de weg zijn die leidt naar God”. Het zijn de woorden van Onze lieve Vrouw van Fatima. Een weerklank daarvan vinden we in de Boodschap van Barmhartige Liefde:

J Bezie dit kruis en wat het heeft voortgebracht: de GEKRUISIGDE LIEFDE! … Als ze (de mensen) niet sterk genoeg zijn om de vijand die hen naar de ondergang leidt te trotseren, dat ze dan vluchten! Laat hen dan een toevlucht zoeken in de schuilplaats van MIJN GODDELIJK HART en in het zo liefhebbend HART VAN MIJN MOEDER, waar de vijand hen niet zal bereiken. Het is nog tijd… DE LIEFDE WORDT HET NIET MOE TE ROEPEN! (4 juli 1975).

In haar boodschap aan de kinderen van Fatima vraagt Maria het heilig Hart van haar Zoon te eren en haar onbevlekt Hart te vereren en zich toe te wijden aan haar onbevlekt Hart.
In de Boodschap van de Barmhartige liefde worden ook wij aangespoord samen met het heilig Hart van Jezus het onbevlekt Hart van Maria te vereren.
Dit is in zekere zin de samenvatting van geheel de boodschap, vervat ook in het logo van de Kleine Zielen. De twee harten, het hart van Jezus afgebeeld met daarin het hart van Maria: Jezus heeft het Hart van zijn Moeder in zijn Hart ingesloten!

J De liefdesboodschap aan de kleine zielen is voorbestemd om ruim verspreid te worden over de wereld. Nederige en vertrouwende kleine zielen, komt onbevreesd naar uw God toe. Vormt rondom Hem en tot meerdere eer en glorie van Hem een onoverwinnelijk leger onder de zoete en lieflijke leiding van mijn zeer beminnelijke Moeder. Houdt met uw geloof en uw liefde de vijand in bedwang. Op uw embleem, lieve kinderen, de Allerheiligste Harten van Jezus en Maria. Bekleedt u met dit heilig gewaad, dat zal u beschermen en dat u op de koninklijke weg naar de hemel geleiden tot de gelukzalige eeuwigheid met Mij (14 augustus 1966).
Ja, Maria vraagt toewijding aan het onbevlekt Hart van Maria. Opdat we door Maria nog beter toegewijd zijn aan haar Zoon.
De dag (25 augustus 1974) waarop Marguerite de schetsplan vraagt aan Jezus voor het Centrum van de Kleine Zielen is, zo zegt Marguerite, voor het Legioen een zo gedenkwaardige dag, die aan het Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart van Maria zal zijn toegewijd.

J Ja, Maria, zuiver pronkjuweel van mijn Hemel. Middelares tussen Mij en de mensen. (..) De daden van mensen hebben grotere waarde wanneer ze verricht worden in haar en door haar. Mijn hart zindert van vreugde wanneer ze met haar moederlijke handen Mij uw gaven aanbiedt. Als ge beter het Hart van uw lieve Moeder kende, zoudt ge mijn liefdesgave meer op prijs stellen. Bemint haar, schenkt haar u zelf. Het is Mij veel aangenamer u uit haar handen te ontvangen. (..) Vertrouwt u aan Maria toe. (…) (3 december 1966)

En dat willen dan ook wij bijzonder in dit jubileumjaar doen: ieder persoonlijk zich schenken, toevertrouwen en toewijden aan Maria. Maar ook sámen aan haar toewijden. In ieder geval hebben we als ‘eiland’ van Berg en Terblijt en omstreken het ‘eiland’ en het gehele Legioen van Kleine Zielen aan het Onbevlekt Hart van Maria toegewijd. Ik hoop dat u dat in uw eigen ‘eiland’ ook doet met het toewijdingsgebed van dit jubileumjaar.
De devotie tot het Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart van Maria is niet zomaar een vrome devotie, het is een voedingsbron voor een apostolisch leven en apostolische ijver:

J “Kijk ook eens naar de heel eenvoudige kleine zielen, wier devotie tot mijn Hart en tot het Onbevlekt Hart van Maria zich uitdrukt in een sterk en snel zich verspreidend verlangen om mijn Rijk op aarde te verbreiden” (16 juni 1974).

Ware devotie en godsvrucht, ook die jegens de Harten van Jezus en Maria, drukt zich altijd uit in een vurig verlangen om het Rijk van Jezus in de harten van mensen te planten. Denken we aan Antonius Maria Claret, die zijn missiecongregatie heeft toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria (reeds in de 19de eeuw) en van wie een beeltenis prijkt op de façade van de basiliek van Fatima. En aan Louis Grignion de Montfort en zijn volksmissie als vrucht van zijn toewijding aan Maria.
Ja, het is niet een zoetsappige devotie, maar heeft het kenmerk van apostolische ijver en van strijdbaarheid:

J “Neemt het embleem van het Legioen mee naar Paray-le-Monial. Wijdt het toe aan mijn heilig Hart en aan het Onbevlekt Hart van Maria. Daarna laat ge het vereren door de gelovigen. Onder deze standaard met het merkteken van de oneindige Barmhartigheid zult ge strijden en Ik zal u naar de zege voeren. Uw wapen is de liefde, de liefde die zich verspreidt en die heiligt: zonder de liefde geen heil. Bekeert uw hart tot mijn genade. …Mijn Hart, dat zo weinig en zo jammerlijk bemind wordt, zal zegevieren” (21 april 1974).

Jezus’ Hart zal triomferen, niet triomfalistisch, maar langs de kleine weg, de weg van het kruis, de weg van de barmhartige liefde. En de kleine ziel zal strijdbaar en vastberaden deze weg gaan. In Fatima verzekert ook Maria: “Mijn Hart zal triomferen”. De barmhartige liefde van de Harten van Jezus en Maria zullen zegevieren. Dat is in onze strijd een bemoediging en troost.
Immers:

J “Deze tijd is een beroerde tijd, een barensnood voor de Heilige Kerk. De orde der Kleine Zielen van mijn Barmhartig Hart zal de verlossing bespoedigen, maar ze zal de pijn niet verzachten. Allen vraag Ik: respect voor de heilige plaatsen, eerbied voor mijn heilige Naam, broederlijke liefde onder elkaar, verering van het Onbevlekt Hart van mijn heilige Moeder, geloof in mijn liefde en hoop op mijn bijstand. Wie zijn hoop op Mij stelt wordt nooit ontgoocheld. Komt tot uw God, gij allen die lijdt. Hij zal uw troost zijn en uw strekte in de strijd om het LEVEN” (10 februari 1974).

En dat geldt ook voor deze tijd!
Deze apostolische ijver en de strijdbaarheid, de verering van het Onbevlekt Hart van Maria dient bezield te zijn van naastenliefde:

OLV “Niemand heeft invloed op mijn Hart als hij niet geleid wordt door de geest van naastenliefde” (28 november 1970).

De zorg voor het heil van de ziel van de naaste is op zich een teken van naastenliefde, maar deze actieve zorg dient wel geheel doortrokken te zijn van liefde, ontferming, tederheid, zachtheid en goedheid. Dát beïnvloedt het Hart van Maria ten bate van ons en onze naasten, Kerk en wereld.
Zo bidt Marguerite haar gebed op de octaafdag van Maria ten hemelopneming:

M “O, Onbevlekte Moeder, red door uw machtige tussenkomst het erfdeel van uw beminde Zoon. Arme zondaars, die niet willen gered worden! Maar als gij het wilt in hun plaats, zal Gods gerechtigheid overwonnen worden. Want wie kan uw machtige invloed op zijn heilig Hart ontkennen? O Moeder, kom onze arme mensheid te hulp, die kreunt in haar dwaasheid die lijdt onder de verwoestende adem van de vijand der zielen. Moeder van de schone liefde, red ons. (…) Dan zal de Liefde in al haar luister de wereld beheersen. Smartvol en Onbevlekt Hart van Maria, red ons (…)” (22 augustus 1968, feest van het Onbevlekt Hart van Maria; bij de Communie).

Deze octaafdag is nu feestdag van Maria, hemelse Koningin. Voorheen echter was het de feestdag van het Onbevlekt Hart van Maria. Die is echter door de Kerk verplaatst naar de dag na het heilig Hartfeest om de eenheid van de Harten van Jezus en Maria in Gods heilsplan uit te drukken:
Uit alles spreekt de eenheid van de Harten van Jezus en Maria, en hoezeer Jezus deze eenheid ook benadrukt:

J “Kinderen van mijn Allerheiligst Hart, dank u omdat ge gekomen zijt. Ge hebt het Hart van mijn heilige Moeder en ook het Mijne bijzonder verheugd” (30 sept. 1973).
J “…voorwaar Ik zeg u: al wat geprobeerd wordt om mijn Goddelijk hart en het Onbevlekt Hart van Maria meer eer en glorie te verlenen, zal door Mij gezegend worden” (22 juli 1972).

En Het onbevlekt Hart gaat altijd gepaard met smarten:

J “Bedenk dat het Hart van uw Moeder op het ogenblik smartelijk beklemd is en dat er overvloedig bloed en tranen uit vloeien. Enig offer dat mijn toorn over de goddelozen bedaren kan” (21 maart 1968).

Onze toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria betekent dat we ook willen delen in haar smarten. Zo alleen kunnen we delen in haar triomf.

Jubileum Gebed voor Toewijding
Wees gegroet, gij, Moeder van de Heer,
Maagd Maria, Koningin van de Rozenkrans van Fatima!
Gezegend onder alle vrouwen,
U bent het beeld van de met het paaslicht bekleedde Kerk,
U bent de eer van ons volk,
U bent de triomf over het teken van het kwaad.

Profetie van de barmhartige liefde van de Vader,
Meesteres van de verkondiging van het Evangelie van de Zoon,
Teken van het brandend vuur van de Heilige Geest,
leer ons in dit dal van vreugden en lasten,
de eeuwige waarheden die de Vader aan de kleinen openbaart.

Toon ons de kracht van uw beschermende mantel.
Wees in uw Onbevlekt Hart,
het toevluchtsoord van de zondaars, en het pad dat leidt naar God.

Verenigd met mijn broeders en zusters,
in geloof, in hoop en in de liefde,
geef ik mezelf aan U.

Verenigd met mijn broeders en zusters, door U, wijd ik mijzelf aan de Heer,
oh Maagd van de Rozenkrans van Fatima.

Geborgen in het Licht dat uit uw handen ons bereikt,
zal ik de Heer eren in alle eeuwigheid.
Amen.
(officiële jubileum toewijdingsgebed Fatima 2017)

MARIATOEWIJDING
Lieve Maagd Maria, Moeder van de Heer en Moeder van de Kerk,
laat de Vader, Zoon en Heilige Geest en heel het Hemels Hof getuige zijn
van deze woorden die ik tot U richt:
“Zie hier Uw kind!
Wees Gij mijn Moeder en mijn Koningin.”
Met heel mijn wezen en alwat ik vermag, vertrouw ik mij toe aan U.
Heel mijn bestaan en alwat ik mijn eigen noem, draag ik U op.
Neem Uw bezit, opdat het in Uw handen dienstbaar worden mag tot
meerdere eer en glorie van God.
Van nu af wil ik voor U, door U, met U, in U zijn en blijven, in al mijn
doen en laten en in mijn streven naar de trekken waarmee Uw goddelijk
Moederschap Jezus, Uw beminde Zoon, verheerlijkt heeft.
Lieve Koningin die met de macht van duizend legers werd bekleed,
ik wil mij graag onder Uw vaandel scharen.
Laat mij behoren tot de kleine zielen en U dienen in het Legioen.
Ik ben U toegewijd en zal in woord en levenswandel naar best
vermogen ijveren voor het Rijk waarin ook Gij regeert.
Ik weet dat deze opdracht mij tot volgzaamheid verplicht.
Ik ken de weg die bij dit kindschap past.
In nederigheid en met vertrouwen volg ik de mariale weg die door
een kleine ziel, Theresia van Lisieux, werd voorgegaan.
Dit is de weg die naar de oneindige Liefde leidt en naar de goedheid
van de Vader, die zich barmhartig over onze zwakheid en ellende buigt.