Zr. Theresia van Lisieux

Het zaadje van het Legioen Kleine Zielen werd op de akker van de Heer geplant door het verlangen van de heilige Theresia van het Kind-Jezus te Lisieux. In een brief aan haar zuster Marie van het Heilig Hart schreef zij op 8 september 1896 dit gebed;

O Jezus,
hoezeer zou ik alle Kleine Zielen
op het hart willen drukken
dat uw mildheid waarlijk onuitsprekelijk is.
Ik voel dat
als Gij een ziel zoudt vinden
die nog zwakker en kleiner is dan de mijne
– al lijkt dit onmogelijk –
dan zoudt Gij er zeker genoegen in scheppen
om haar met nog meer gunsten te overladen,
als zij zich ten volle
aan Uw oneindige Barmhartigheid zou toevertrouwen.

Maar waarom, Jezus, zou ik ernaar verlangen
uw geheimen van liefde bekend te maken?
Zijt Gij het zelf niet die ze mij hebt onderwezen,
en kunt Gij ze niet aan anderen openbaren?
Ja, ik weet dat het zo is,
en ik bezweer U het te doen.
Ik smeek U om Uw goddelijke blik te richten
op een groot aantal Kleine Zielen …
Ik smeek U
een Legioen van kleine zoenoffers uit te kiezen
die uw Liefde waardig zijn

(Geschiedenis van een ziel, manuscript B 5v’)

***   ***   ***

Veel gelovigen waren in hun hart reeds aangesproken geworden door dit verlangen van de heilige Theresia en zo op de weg van het geestelijk kindschap gezet. Maar de Kerk kende onder haar gelovigen nog geen beweging met de naam: “Legioen Kleine Zielen“.

Om dit verlangen van de kleine Theresia te verwezenlijken heeft Jezus zelf een kleine Boodschapster gekozen. Haar naam is Marguerite. Gedurende vele jaren zal Hij haar vormen en leiden en haar de “Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen” ingeven. Vandaag mogen wij zeggen dat de weg van het geestelijk kindschap binnen de Kerk vaste vorm heeft gekregen in een zichtbare verwezenlijking, het Legioen Kleine Zielen, waarvan Jezus de stichting aan zijn kleine Boodschapster Marguerite heeft toevertrouwd. Zo zal Hij op 08 februari 1977, in een Boodschap tot Marguerite, haar plaats en deze van de heilige Theresia nader toelichten:

Boodschap van 08 februari 1977

Marguerite

Mijn God, ik zou zo gelukkig zijn, als alle zielen in U de God ontdekken voor wie men niet bang hoeft te zijn maar die men veeleer met eerbied en vurigheid moet benaderen, omdat Hij de God van Liefde en Barmhartigheid is.

Jezus

Word u bewust van mijn aanwezigheid. Dat volstaat voor de onderrichtingen van de Liefde die Zich aan uw hart wegschenkt.

Marguerite

Waarom, Heer, stelt met twee kleine zielen tegenover elkaar, waarvan de ene in de hemel is, terwijl de andere er slechts naar streeft U op aarde te doen beminnen? Ik wil niet trachten te begrijpen, maar die tegenstellingen doen pijn!

Jezus

Mijn kind, elk heeft bij zijn doortocht op deze wereld zijn eigen welbepaalde zending gekregen. Al verandert het aanschijn van de Liefde niet, de mensen verschillen in de vervulling van de opdracht die hun wordt toevertrouwd. Tussen Theresia en u ligt er een wereld, die de mensen niet kunnen betreden; alleen de Liefde is daartoe in staat. Theresia bezit de eeuwige heerlijkheid. Zij heeft datgene vervuld waarvoor ze gekomen was. Zoals zij, hebt gij “ja” geantwoord op de Liefdewil die in uw hart werd uitgesproken. Zij heeft verlangd Mij veel kleine zielen te geven. Gij hebt haar verlangen verwezenlijkt in een tijd waarin het bovennatuurlijke een schamel figuur slaat.Gij kunt niet vergeleken worden met Theresia, evenmin als Theresia met Marguerite. Gij zijt twee polen, verbonden door de vaste as van de Liefde! Twee zendingen die gelijkenis vertonen met elkaar door de Liefde die ze bezield heeft, maar die verschillend door de personen en het milieu waarin zij zijn ontstaan.

Voorwaar, Ik zeg het u nogmaals: er is geen vergelijking mogelijk tussen degenen die Ik uitkoos, maar wel eenheid van Liefde door de band die hen verenigt. Ik heb aan de wereld Theresia gegeven, in haar tijd! Ik geef Marguerite, eveneens in haar tijd! …Zij die voorafgingen spreken ten beste voor hen die blijven. De mensen botsen op tegen elkaar en tegen hen, omdat er geen helderheid is in hun hart. Zij trachten de harmonie van een goddelijke relatie te verbreken.Theresia ging voorbij; Marguerite zal voorbijgaan; er zullen anderen komen die op hetzelfde onbegrip zullen stoten. Tot het einde der tijden zullen er altijd wolven klaar staan om de lammertjes te verslinden die blaten om voedsel dat hun geweigerd wordt. Deze ellendige wereld wordt door blinden geleid. Ik stel op de proef en Ik waak!

Onthoud dit goed, kind, uw roeping is niet dezelfde van Theresia, hoewel ze er gelijkenis mee vertoont, door de weg die er naartoe leidt. Richt uw inspanningen vandaag op zachtmoedigheid en ootmoed.

***   ***   ***

De tekst is direct afkomstig van Thérèse. De muziek is geschreven door de franse Emmanuelgemeenschap.

TEKST VAN HET LIED KUNT U HIER MEELEZEN:

1. Al had ik elke fout, elke misdaad bedreven, dan nog behield ik steeds hetzelfde vertrouwen. Want ik weet al te goed dat die hoeveelheid aan fouten een druppel blijkt te zijn die in een vuur verdwijnt. (bis)
2. Geef me een hart dat brandt, dat verteerd wordt van liefde, een hart tot steun en kracht dat altijd blijft branden, dat altijd mij bemint, tot in mijn zwakheid mij liefheeft, dat steeds over mij waakt, bij dag, bij nacht mij leidt. (bis)
3. Nooit eerder was een mens zo vervuld door de liefde dat hij zijn leven gaf, mij zozeer beminde. Geen mens dan Hij alleen, mijn God, die mens werd op aarde en die geleden heeft, mijn broeder en mijn Heer. (bis)
4. Al wat wij doen voor U, zelfs de mooiste der daden, is werkelijk wat waard, wanneer het de liefde van uw Hart uit kan stralen. Dus mijn doen en mijn laten, ik leg het in uw hart dat steeds van liefde brandt. (bis)
5. Ach, niemand is in staat heel uw wet na te leven. Maar levend als uw kind, ontvang ik uw zegen en zo ben ik in staat U heel mijn leven te geven. Mijn heiligheid zijt Gij, uw liefde leeft in mij. (bis)
6. Nooit eerder was een mens zo vervuld door de liefde dat hij zijn leven gaf, mij zozeer beminde. Geen mens dan Hij alleen, mijn God, die mens werd op aarde en die geleden heeft, mijn broeder en mijn Heer. (bis)
7. Al had ik elke fout, elke misdaad bedreven, dan nog behield ik steeds hetzelfde vertrouwen. Want ik weet al te goed dat die hoeveelheid aan fouten een druppel blijkt te zijn die in een vuur verdwijnt. (bis)

MARIATOEWIJDING

Lieve Maagd Maria, Moeder van de Heer en Moeder van de Kerk,
laat Vader, Zoon en Heilige Geest en heel het Hemels Hof getuige zijn
van deze woorden die ik tot U richt:
“Zie hier Uw kind!
Wees Gij mijn Moeder en mijn Koningin.”

Met heel mijn wezen en alwat ik vermag, vertrouw ik mij toe aan U.
Heel mijn bestaan en alwat ik mijn eigen noem, draag ik U op.
Neem Uw bezit, opdat het in Uw handen dienstbaar worden mag tot
meerdere eer en glorie van God.

Van nu af wil ik voor U, door U, met U, in U zijn en blijven, in al mijn
doen en laten en in mijn streven naar de trekken waarmee Uw goddelijk
Moederschap Jezus, Uw beminde Zoon, verheerlijkt heeft.

Lieve Koningin die met de macht van duizend legers werd bekleed,
ik wil mij graag onder Uw vaandel scharen.
Laat mij behoren tot de kleine zielen en U dienen in het Legioen.
lk ben U toegewijd en zal in woord en levenswandel naar best
vermogen ijveren voor het Rijk waarin ook Gij regeert.

lk weet dat deze opdracht mij tot volgzaamheid verplicht.
lk ken de weg die bij dit kindschap past.
ln nederigheid en met vertrouwen volg ik de mariale weg die door
een kleine ziel, Theresia van Lisieux, werd voorgegaan.
Dit is de weg die naar de oneindige Liefde leidt en naar de goedheid
van de Vader, die zich barmhartig over onze zwakheid en ellende buigt.

***   ***   ***

De spirituele beweging van het Legioen Kleine Zielen werd op 21 november 1983 door Monseigneur. G. M. Van Zuylen, de toenmalige bisschop van Luik officieel erkend als een “private vereniging van gelovigen”. Deze erkenning werd door zijn opvolger, Monseigneur Albert Houssiau, op 05 maart 1993 hernieuwd.